Obchodní podmínky

A. Úvodní ustanovení

 1. Těmito podmínkami se upravují práva a povinnosti mezi společností Petr Knobloch Turnov, se sídlem ulice Malý Rohozec 1, Turnov, PSČ: 511 01, IČ 66643431 (dále jen Dodavatel) a kupujícím (dále jen Odběratelem).
 2. Podmínky jsou nedílnou součástí každé objednávky učiněné prostřednictvím on-line systému Dodavatele. Každá objednávka přes https://www.pruhlednyrespirator.cz, resp., https://eshop.pruhlednyrespirator.cz je považována za smlouvu, která se řídí těmito podmínkami.
 3. Znění Podmínek může Dodavatel upravovat, čímž nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek

B. Registrace a uživatelský účet

 1. Odběratel může na základě registrace v https://www.pruhlednyrespirator.cz, resp. https://eshop.pruhlednyrespirator.cz přistupovat ke svému účtu, kde může provádět objednávky zboží. Odběratel je povinen při registraci uvádět pravdivé údaje a v případě změny těchto údajů je povinen údaje aktualizovat. Údaje uvedené při registraci jsou ze strany Dodavatele považovány za správné a na jejich základě také Dodavatel vystavuje Odběrateli daňové doklady.
 2. Přístup k účtu Odběratele je chráněn uživatelským jménem a heslem. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za škodu vzniklou zneužitím uživatelského účtu na základě úniku přístupových údajů na straně Odběratele.
 3. V případě ztráty přístupových hesel může Odběratel využít funkce „zapomenuté heslo“. Na e-mail uvedený při registraci obdrží nové přístupové údaje.
 4. Odběratel bere na vědomí, že https://www.pruhlednyrespirator.cz, resp., https://eshop.pruhlednyrespirator.cz nemusí být přístupný nepřetržitě vzhledem k nutné údržbě a aktualizaci ze strany Dodavatele.
 5. Odběratel bere na vědomí, že bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele není oprávněn k užití textů či jiných prvků nacházejících se na webových stránkách Dodavatele.

C. Objednávání

 1. Odběratel si prostřednictvím https://www.pruhlednyrespirator.cz, resp., https://eshop.pruhlednyrespirator.cz, sám definuje parametry své objednávky a na základě těchto parametrů získává on-line kalkulaci. V případě její akceptace dále definuje termín dodání ve vymezeném rozsahu, formu platby a způsob expedice. Po uvedení všech náležitostí má možnost finální kontroly své objednávky. Po jejím odsouhlasení je dílo objednáno. V tento moment jsou parametry objednávky závazné a zakázku lze stornovat pouze do doby, než je stav objednávky převeden Dodavatelem k odeslání distribučnímu partnerovi nebo obchodníkovi. O změně stavu je Odběratel informován automaticky na e-mail uvedený v registraci. Po této změně lze zakázku stornovat nebo změnit pouze se souhlasem přiděleného distributora či obchodníka Dodavatele. Součástí souhlasu může být také vyčíslení škod, které Dodavateli vznikly, pokud již zboží začal zpracovávat před požadavkem změny.
 2. Pokud Odběratel vyžaduje vícepráce či úpravy, které nejsou součástí standartního vyhotovení zboží, specifikuje tyto práce přidělenému obchodníkovi Dodavatele či dodavateli samotnému, který mu na tyto práce předloží individuální cenovou kalkulaci. Po schválení této kalkulace Odběratelem bude částka připsána do položky Ostatní nebo Grafika a bude fakturována společně s původní cenou zboží.
 3. O veškerých stavech své objednávky je Odběratel Dodavatelem informován prostřednictvím e-mailu, který je odeslán na e-mailovou adresu uvedenou v registračních údajích. Dodavatel nenese odpovědnost za nedoručení informačního e-mailu o stavu objednávky Odběrateli v případě, kdy Odběratel uvedl chybný e-mailový kontakt nebo je jeho e-mailová korespondence filtrována.

D. Smlouva a její plnění

 1. Smlouva se uzavírá na základě objednávky Odběratele v https://www.pruhlednyrespirator.cz, resp., https://eshop.pruhlednyrespirator.cz, která sjednává zejména obsah a rozsah zboží a způsob předání zboží a další dále uvedené náležitosti.
 2. Dodavatel se zavazuje zajistit zboží pro Odběratele řádně a včas v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
 3. Odběratel se zavazuje takto provedené zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
 4. Dodavatel zároveň Odběratele upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě Odběratele a/nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o zboží nebo ceně. V případě, že Odběratel zaplatil již část kupní ceny nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena zpět.
 5. Termín uvedený v https://www.pruhlednyrespirator.cz, resp., https://eshop.pruhlednyrespirator.cz je termín, kdy bude zakázka vyrobena a připravena k expedici. Pokud je zboží expedováno prostřednictvím kurýrní služby nebo poštou, je dodávka prodloužena o dobu doručení v závislosti na přepravních podmínkách přepravce. Dodavatel nenese odpovědnost za zpoždění doručení zboží na straně přepravce. Zpožděné doručení zboží na straně přepravce není důvodem k odmítnutí plné úhrady za zboží Dodavateli, včetně přepravních nákladů. Při převzetí zboží od kurýrní služby je Odběratel povinen zkontrolovat neporušenost obalu a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a učinit zápis se specifikací porušení. Stejně postupuje i v případě neúměrného zpoždění dodávky zboží. Podpisem převzetí  zboží Odběratel stvrzuje, že zboží ani jeho přepravní obal nebyly porušeny a na případnou pozdější reklamaci tak nemůže být brán zřetel.
 6. Pokud je z důvodů na straně Odběratele nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo smluveno, je Odběratel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, respektive náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 7. zboží se považuje za dokončené dnem jeho osobního předání nebo předání dopravci. Odběratel nemůže odmítnout převzetí zboží, pokud toto nevykazuje žádné vady, popř. vykazuje ojedinělé závady či nedodělky, které nebrání užívání zboží.
 8. Vady a nedodělky zboží odstraní Dodavatel neprodleně po té, co se o nich dozvěděl. Práci na odstranění je povinen zahájit nejpozději do 2 dnů od okamžiku, kdy se o nich dozvěděl. Za vadu zboží lze považovat pouze nesoulad se specifikací zboží uvedenou v objednávce nebo nesoulad s návrhem protokolárně odsouhlaseným Odběratelem nebo vady, které zjevně brání řádnému užívání zboží. Reklamaci je Odběratel povinen provést u Dodavatele písemně s popisem vady. Ostatní skutečnosti se řídí podle § 560 a následujících zákona č.513/1991Sb., Obchodního zákoníku v aktuálním znění.
 9. Dodavatel je oprávněn i k částečnému plnění objednávky.

E. Odstoupení od smlouvy

 1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má Odběratel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.
 2. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Dodavateli odesláno ve lhůtě uvedené v přechozím odstavci, a Odběratel v něm uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a případně čísla účtu pro vrácení peněz.
 3. V případě, že Odběratel dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí Dodavatel peněžní prostředky přijaté od  Odběratele (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku Odběratelem zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy Odběratelem, a to stejným způsobem, jakým je Dodavatel od Odběratele přijal, pokud Odběratel neurčí jinak. Dodavatel je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Odběratelem již při vrácení zboží Odběratelem či jiným způsobem, pokud s tím Odběratel bude souhlasit a nevzniknou tím Odběrateli další náklady. Odstoupí-li Odběratel od kupní smlouvy, Dodavatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Odběrateli  dříve, než mu Odběratel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 4. Ustanovení OZ o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů dle § 1829 odst. 1 OZ však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Odběratel  v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží dle § 1829 odst. 1 OZ musí Dodavateli do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě dotčené smlouvy získal, a to včetně např. dárků. Pokud to již není možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí Odběratel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží částečně poškozeno, může Dodavatel uplatnit na Odběrateli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu a vrátit tak Odběrateli takto sníženou kupní cenu dle § 1833 OZ.
 5. Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy ze zákonných důvodů, zejména pak v případě, jestliže je Odběratel v prodlení s placením faktur delším než 14 dnů Dodavateli.
 6. Je-li k vytvoření zboží nutná součinnost Odběratele je Dodavatel oprávněn určit k tomu přiměřenou lhůtu a po jejím marném uplynutí může od smlouvy odstoupit, upozorní-li na takový následek.
 7. Odběratel je oprávněn odstoupit od smlouvy ze zákonných důvodů, zejména pak v případě, kdy předávané zboží neodpovídá sjednanému. Dále, je-li Dodavatel v prodlení oproti termínu dokončení o více než dva týdny, pakliže tomu nebrání objektivní důvody ze strany Odběratele.
 8. V případě odstoupení od smlouvy vzniká Dodavateli nárok na úhradu poměrné části celkové hodnoty zboží v závislosti na objemu vykonané práce a investovaných prostředků do okamžiku odstoupení od smlouvy.
 9. S odkazem na § 1837, písmeno g,  Nového Občanského zákoníku č.89/2021 Sb, spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

F. Platební a dodací podmínky

 1. Způsob úhrady hodnoty zboží se sjednává v https://www.pruhlednyrespirator.cz, resp., https://eshop.pruhlednyrespirator.cz objednávce z výběru:
  1. Platba v hotovosti
  2. Platba na dobírku
  3. Zálohová faktura
  4. Faktura  (pouze pro smluvní partnery)
  5. On-line platba 

Kartou online

Platba jednoduše kartou online. Platbu kartou na internetu zajišťujeme ve spolupráci s poskytovatelem platební brány ComGate Payments, a.s. Všechny citlivé údaje jako je číslo karty nebo CVV uživatel vkládá do 3D Secure prostředí. Pomocí portálu společnosti můžete bezpečně a rychle zaplatit kteroukoliv z běžných platebních karet: přijímáme tyto platební karty: MasterCard, Maestro, VISA a Visa Electron. Cena: Zdarma

Převodem

Po dokončení objednávky je na uvedenou elektronickou adresu odesláno potvrzení s objednaným zbožím, celkovou částkou k úhradě, číslem účtu a variabilním symbolem. Úhradu na náš účet proveďte až po výzvě k úhradě, kterou vám zašleme do druhého pracovního dne od objednání zboží. Cena: Zdarma

Expresním Bankovním převodem online

Zákazník po dokončení výběru zboží v e-shopu obchodníka zvolí jako platební metodu Expresní bankovní převod, vybere svou banku, při vstupu do elektronického bankovnictví uvidí již vyplněný příkaz k úhradě. Pro potvrzení platby zákazníkem obchodník je obratem informován o provedení platby a může expedovat zboží. Cena: Zdarma

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

 1. Veškeré zboží je majetkem dodavatele až do úplného zaplacení jeho ceny a příslušné DPH. Veškeré licence k užití autorského díla dodavatele nebo třetích autorů jsou uděleny odběrateli dnem úplného zaplacení fakturované částky.
 2. V případě neuhrazení faktury v termínu splatnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši +0,05% fakturované částky denně za každý den prodlení s úhradou dlužné částky ode dne její splatnosti.
 3. Při opakovaném porušení lhůty splatnosti faktur ze strany Odběratele má Dodavatel právo zakázat v  https://www.pruhlednyrespirator.cz, resp., https://eshop.pruhlednyrespirator.cz možnost platby na fakturu, až do úplného splacení veškerých závazků vůči Odběrateli.
 4. Po dobu prodlení Odběratele s úhradou jakékoli faktury byť i její části nebo zálohy na hodnotu zboží není Dodavatel povinen poskytovat Odběrateli žádné služby či zboží.
 5. O všech platbách na účet Dodavatele vystaví Dodavatel řádné daňové doklady opatřené veškerými zákonem požadovanými náležitostmi bezodkladně. Daňové doklady jsou při platbě v hotovosti nebo platební kartou předávány vytištěné společně se zbožím. V případě bezhotovostní platby je daňový doklad odesílám e-mailem na adresu uvedenou v registraci Odběratele, případně na jinou, jím určenou, e-mailovou adresu.
 6. Zboží lze osobně vyzvednout v Turnově v ulici Krátká 1293, je možné využít kurýrní nebo poštovní služby.V případě zásilky většího objemu může být doprava zajištěna vlastním vozidlem Dodavatele.

 
G. Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 2. Dodavatel odpovídá Odběrateli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Dodavatel odpovídá Odběrateli, že v době, kdy Odběratel zboží převzal:
  1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Dodavatel popsal nebo které Odběratel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Dodavatel uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
  5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 2. Zárukou za jakost se Dodavatel zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li Odběratel Dodavateli vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou Odběratel nemůže vadné zboží užívat.
 3. Ustanovení uvedená v čl. 2 podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Odběratelem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění Odběrateli nenáleží, pokud Odběratel před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Odběratel vadu sám způsobil.
 4. Dodavatel je povinen Odběrateli vydat písemné potvrzení o tom, kdy Odběratel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Odběratel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 5. Práva z odpovědnosti za vady zboží může Odběratel konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese 3Dtiskárna, ulice Krátká 1293, 511 01 Turnov telefonicky na čísle +420 604 604 443 či elektronickou poštou na adrese info@pruhlednyrespirator.cz
 6. Odběratel sdělí Ddavateli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Odběratel změnit bez souhlasu Dodavatele; to neplatí, žádal-li Odběratel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
 7. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 2 obchodních podmínek, může Odběratel požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Odběratel požadovat jen opravu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Odběratel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo opravu součásti má Odběratel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Odběratel i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Odběratel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Odběratel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Dodavatel nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Dodavatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Odběrateli působilo značné obtíže.
 8. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Dodavatele za vady může upravit reklamační řád Dodavatele.

J. Uznání závazku

 1. Převzetím Díla uznává Odběratel svůj peněžní závazek vůči Dodavateli ve smyslu § 323 zákona č.513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v aktuálním znění.

K. Ostatní ujednání

 1. Odběratel souhlasí se zasíláním zpráv o stavu jeho objednávky na e-mail uvedený při registraci. Na tento e-mail také budou Dodavatelem zasílány zprávy o novinkách nebo akcích.
 2. Nesouhlasí-li Odběratel se zasíláním novinek nebo akcí na jeho e-mail, je oprávněn se Odhlásit z odběru novinek pod svým přihlášením.

L. Závěrečná ustanovení

 1. Nevynutitelnost nebo neplatnost kterékoliv části těchto podmínek nebo objednávky neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních částí podmínek a objednávky. V případě, že jakákoliv část těchto podmínek nebo objednávky by měla pozbýt platnosti a to zejména z důvodu rozporu s obecně závaznými právními předpisy, jsou smluvní strany povinny jednat a uzavřít dohodu o právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takové části, která pozbyla platnosti.
 1. V případě vyšší moci je každá strana zproštěna svých závazků z objednávky a jakékoliv prodlení v plnění jakéhokoliv závazku vyplývajícího z objednávky bude tolerováno a smluvní strana postižená zásahem vyšší moci nebude odpovědná za škody nebo jinak, pokud takové prodlení nebo škoda bude přímým nebo nepřímým důsledkem vyšší moci (vyšší mocí se rozumí zejména živelné události, svévolné jednání třetích osob, povstání, pouliční bouře, stávky, pracovní výluky, bojkotování práce, obsazení majetku důležitého pro plnění povinností vyplývajících ze smlouvy, rušení pracovního pořádku, války vyhlášené i nevyhlášené, změna politické situace, která vylučuje nebo nepřiměřeně ztěžuje výkon práv a povinností ze smlouvy vyplývajících nebo jakákoliv podobná příčina).
 1. Pokud nebylo v objednávce nebo v podmínkách uvedeno jinak, řídí se právní vztahy z nich vyplývající a vznikající právním řádem České republiky.
 2. Pokud právní vztah založený objednávkou obsahuje mezinárodní prvek, pak platí, že vztah se řídí českým právem a to s vyloučením použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
 3. Kontaktní údaje Dodavatele:
  3Dtiskárna Turnov
  telefon: +420 604 604 443
  e-mail: info@pruhlednyrespirator.cz

Kontakty

3D tiskárna
Krátká 1293
Turnov, 511 01

info@pruhlednyrespirator.cz